เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

รายการที่อยู่ในระหว่างการส่งซ่อม
     ไม่มีรายการที่อยู่ในระหว่างการส่งซ่อม


สรุป

     -สรุปการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
     -สรุปการซื้อจอคอมพิวเตอร์
     -สรุปการซื้อเครื่องพิมพ
     -สรุปการซื้อเครื่องสำรองไฟ
     -สรุปประวัติการซ่อม
          -เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย

          -เครื่องคอมพิวเตอร์
ลูกข่าย

          -เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค

          -เครื่องคอมพิวเตอร์
แท็ปเล็ต

          -เครื่องพิมพ์
          -เครื่องสำรองไฟฟ้า
เครื่องแม่ข่าย

          -เครื่องสำรองไฟฟ้า
เครื่องลูกข่าย

จัดการรายการครุภัณฑ์
     -เครื่องคอมพิวเตอร์ (42)
          -ใช้งาน (42)
          -เลิกใช้งาน (0)
     -จอคอมพิวเตอร์ (74)
          -ใช้งาน (74)
          -เลิกใช้งาน (0)
     -เครื่องพิมพ์ (1)
          -ใช้งาน (1)
          -เลิกใช้งาน (0)
     -เครื่องสำรองไฟ (1)
          -ใช้งาน (1)
          -เลิกใช้งาน (0)